رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

سید ظفرالله کلانتری

فیزیک هسته ای
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33913729
شماره اتاق : 257
فرهاد فضیله

فیزیک ماده چگال نظری
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913764
شماره اتاق : 243
فرهاد شهبازی

سیستم‌های پیچیده
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913755
شماره اتاق : 242
اسماعیل عبدالحسینی سارسری

فیزیک ماده چگال محاسباتی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913753
شماره اتاق : 205
پرویز کاملی

فیزیک ماده چگال تجربی
معاون پژوهشی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913756
شماره اتاق : 223
کیوان آقابابایی سامانی

سیستم‌های پیچیده
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913763
شماره اتاق : 254
حسین احمدوند

فیزیک ماده چگال تجربی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913708
شماره اتاق : 221
مجتبی اعلایی

فیزیک ماده چگال محاسباتی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913704
شماره اتاق : 218
هادی اکبرزاده

فیزیک ماده چگال محاسباتی
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913711
شماره اتاق : 222
حامد بخشیان سهی

فیزیک ذرات بنیادی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913707
شماره اتاق : 236
آذر تفریحی

فیزیک هسته ای
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913746
شماره اتاق : 259
عبیده جعفری

فیزیک ذرات بنیادی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913709
شماره اتاق : 206
مريم حسنوند

فیزیک هسته ای
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913718
شماره اتاق : 207
غلامرضا خسروی

فیزیک ذرات بنیادی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913716
شماره اتاق : 208
مهدی رنجبر

فیزیک ماده چگال تجربی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913754
شماره اتاق : 237
مسلم زارعی

گرانش و کیهان شناسی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913745
شماره اتاق : 258
صدیقه سجادیان

اخترفيزيك و نجوم
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913759
شماره اتاق : 262
سروش شاکری

اختر فیزیک ذرات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913705
شماره اتاق : 216
حمیده شاکری پور

فیزیک ماده چگال تجربی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913722
شماره اتاق : 226
فرهاد شهبازی

سیستم‌های پیچیده
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913755
شماره اتاق : 242
احمد شيرزاد

فیزیک ذرات بنیادی, رياضي فيزيك و نظريه ميدان ها
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913712
شماره اتاق : 212
پیمان صاحب سرا

فیزیک ماده چگال نظری
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913736
شماره اتاق : 239
اسماعیل عبدالحسینی سارسری

فیزیک ماده چگال محاسباتی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913753
شماره اتاق : 205
مهدی عبدی

اپتیک کوانتومی نظری
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913724
شماره اتاق : 256
فرهاد فضیله

فیزیک ماده چگال نظری
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913764
شماره اتاق : 243
پرویز کاملی

فیزیک ماده چگال تجربی
معاون پژوهشی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913756
شماره اتاق : 223
سید ظفرالله کلانتری

فیزیک هسته ای
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33913729
شماره اتاق : 257
فرهنگ لران اصفهانی

فيزيك نظری
هیات علمی, استاد
 • 031-33913765
شماره اتاق : 255
بهروز میرزا

گرانش و کیهان شناسی, فیزیک ذرات بنیادی, رياضي فيزيك و نظريه ميدان ها, فيزيك نظری
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913706
شماره اتاق : 217
سید جواد هاشمی فر

فیزیک ماده چگال محاسباتی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913732
شماره اتاق : 220
محمد آهنگریان


کارشناس آزمایشگاه, کارمند
 • 031-33913758
شماره اتاق : 14
عبدالرضا احمدی شاهدانی


امین اموال, کارمند
 • 031-33913737
شماره اتاق : 202
علی امامی


کارشناس فناوری اطلاعات, کارمند
 • 031-33913725
شماره اتاق : 245
بتول حسینی


منشی دانشکده, کارمند
 • 031-33912375
 • 031-33913720
شماره اتاق : 227
خالید رحمانی

فیزیک ماده چگال تجربی
کارشناس آزمایشگاه, کارمند
 • 031-33915154
شماره اتاق : 8
نگین زمانی


کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی, کارمند
 • 031-33913734
شماره اتاق : 247
علی سعیدی


کارشناس آزمایشگاه, کارمند
 • 031-33913741
شماره اتاق : 6
قدمعلی مجیری


کارمند, خدمات عمومی
 • 031-33912375
 • 031-33913720
رسول مختاری


کارمند, خدمات عمومی
 • 031-33912375
 • 031-33913720
محمد مطلق


کارشناس آزمایشگاه, کارمند
 • 031-33913726-48
شماره اتاق : 16
محمدرضا ملکی


کارمند, خدمات عمومی
 • 031-33912375
 • 031-33913720
مهدی ناصری

آموزش
کارشناس آموزشی, کارمند, کارمند
 • 031-33913710
شماره اتاق : 248
اکبر پروازيان

فیزیک هسته ای
بازنشسته, هیات علمی, استاد
احمد شیرانی بیدآبادی

فیزیک هسته ای
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912375
محمدحسن علامتساز

فیزیک هسته ای
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913715
 • شماره اتاق : 214
هادی سلامتی

فیزیک ماده چگال تجربی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33912375
علی اکبر بابایی بروجنی

فیزیک ماده چگال نظری
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
سیدمحمد امینی


بازنشسته, هیات علمی, استاد
مهدی بارزی


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
حسن پوستیان


بازنشسته, هیات علمی, مربی
علی دادخواه


بازنشسته, هیات علمی, مربی
سید محسن ذهبی


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
مهدی صفا


رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمدتقی قديری


بازنشسته, هیات علمی, مربی
عباسعلی نصر


بازنشسته, هیات علمی, مربی
هادی سلامتی

فیزیک ماده چگال تجربی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33912375
علی اکبر بابایی بروجنی

فیزیک ماده چگال نظری
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
احمد شیرانی بیدآبادی

فیزیک هسته ای
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912375
مهدی صفا


رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
هادی اکبرزاده

فیزیک ماده چگال محاسباتی
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913711
شماره اتاق : 222
پرویز کاملی

فیزیک ماده چگال تجربی
معاون پژوهشی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913756
شماره اتاق : 223
بهروز میرزا

گرانش و کیهان شناسی, فیزیک ذرات بنیادی, رياضي فيزيك و نظريه ميدان ها, فيزيك نظری
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913706
شماره اتاق : 217
نادعلی اخوان


امین اموال, همکاران سابق
ایرج امامی


کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
حسينعلی صدری


کارشناس فناوری اطلاعات, همکاران سابق
محمدحسین صرامی


خدمات عمومی, همکاران سابق

تحت نظارت وف ایرانی